se incarca
  Ultima actualizare, 14-05-2018:

   În data de 4 iunie 2018 vor incepe lucrările de modernizare a instalaţiilor termice de distribuţie la blocurile  de locuinţe si contorizare individuală la nivel de apartament, etapa a I-a, dupa cum urmează: - BL. 2, sc.B, Str. Lopătarului (ANL); - Bl. 15, sc.A, Str. Lopătarului (ANL); - Bl. 1, sc.A, Str. Lopatărului (ANL); - Bl. 13, sc... mai mult >>>

  Activitate  
  Istoric  
  Echipa  
  Legislaţie  
  Organizare, Buget  
  Strategii  
  Contorizare  
  Ştiri din energie  

 Energoterm SA Tulcea:   prezentare >>> legislatie


  IMPORTANT  


     Sigilarea coloanelor de agent termic se face in conditiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C p1- admin, 15-10-2015    
       

Sigilarea coloanelor de agent termic se face in conditiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică:
    Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
a)……..
b)……. ..
c)………..
d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma.
De asemenea este interzisă taierea coloanelor de distributie a agentului termic care traverseza apartamentul.
Coloanele de distribuție a energiei termice sunt bunuri care se află în proprietatea comună a deținătorilor de spații dintr-un condominiu. Potrivit Legii nr. 230/2007 a asociaţiilor de proprietari coroborat cu dispozitiile H.G.nr. 1588/2007 prevede că: „proprietatea comună (a Asociaţiei de Proprietari), astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere, cuprinde: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică;casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere”.
Tevile sunt proprietate comuna fortata. Acestea nu se pot taia decat odata cu inlocuirea in intregime a sistemului de incalzire in bloc, cu acordul tuturor proprietarilor.
Tairea coloanelor costitue infractiunea de distrugere, fapta prevazuta si pedepsita de Codul Penal.


Vă mulţumim pentru înţelegere!


Conducerea,

  NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  


     Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată p2- admin, 19-01-2015    
       

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată va informam ca S.C.ENERGOTERM SA , cu sediul in Tulcea, , str.Isaccei, nr.73, cladirea Donaris, etaj 2, jud.Tulcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J36/384/2005, avand C.I.F.17747931 administreaza în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Persoane vizate: persoane fizice, clienti/potentiali clienti ai SC Energoterm SA , consumatori/potentiali consumatori.

SC Energoterm SA asigura, în conditiile legii pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale clientilor sai si respectarea drepturilor acestora la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre SC Energoterm SA in temeiul legii, cu buna credinta.Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastra , in scopul realizarii serviciilor de distibutie si furnizare a energiei termice, prestari de alte servicii (verificari a instalatiilor), colectare debite/recuperari creante, reclama, marketing si publicitate.Clientii SC Energoterm  SATulcea declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopurile anterior specificate.

Va revine obligatia sa furnizati datele personale, acestea fiind necesare în vederea încheierii contractelor de furnizare a energiei termice si a contractelor de prestari servicii. Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea operatorului SC Energoterm SA de a incheia contractul, acestuia lipsindu-i una din condițiile esentiale, respectiv identitatea partilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, prin intermediul angajatiilor proprii, fiind comunicate numai următorilor destinatari:

-       Autoritati/institutii publice centrale/locale, in baza si limiteleprevederilor legale;

-       Societati bancare(numai in cazul clientilor ce au incheiate acorduri de debitare directa pentru plata facturilor de energie termica).

Vă informăm ca aveti urmatoarele drepturi (reglementate de Legea nr.677/2001):

-Dreptul persoanei vizate la informare

-Dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

-Dreptul de interventie asupra datelor - orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora in date anonime precum si notificarea catre terti carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate asupra datelor, daca acesta notificare nu se dovedeste imposibila sau disproportionata fata de scopul legitim care ar putea fi lezat.

-Dreptul de opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele vizate sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care  exista dispozitii legale contrare.In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

EXCEPTII:Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte sau/ori in vederea luarii unei masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract; când prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.

-Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, care se va transmite la sediul S.C.Energoterm SA Tulcea, pe adresa str.Isaccei, nr.73, cladirea Donaris, etaj.2, loc.Tulcea, jud.Tulcea.

-Dreptul de a se adresa justitiei – fara a se aduce atingere posilitatii de a se adresa cu plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararae oricaror drepturi garantate de lege care i-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.


  Legislaţia în vigoare privind energia termică în România  


     Legi, Ordonanţe, Hotărâri, Decizii p3- admin, 04-02-2015    
       

NR.
CRT.

TIP DE ACT

NR. SI DATA ACT

DENUMIRE  DOCUMENT

1

O

29/1993

pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economic

2

L

114/1996

legea locuintei actualizata

3

O

10/2000

pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor termice

4

O

27/2002

privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali

5

O.U.G

5/2003

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

6

HG

217/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

7

HG

1343/2003

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei din municipiul Tulcea

8

O

259/2004

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

9

HG

933/2004

privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

10

L

351/2004

Legea gazelor

11

HG

1007/2004

pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

12

OUG

143/2005

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

13

Dec

551/2005

pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004

14

O

9/2005

privind acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică

15

O

288/2005

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 "Contoare de energie electrică activă"(B. M.L.)

16

OUG

116/2005

pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

17

O

318/2005

pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 "Contoare de energie termică"

18

O

659/2005

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

19

Dec

309/2005

privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale- emitent ANRGN republicata

20

L

288/2005

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

21

OG

36/2006

privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

22

L

51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

23

O

255/2006

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

24

L

325/2006

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

25

L

483/2006

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

26

L

241/2006

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

27

Dec

1191/2006

privind modificarea condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale- emitent ANRGN

28

Dec

1190/2006

privind modificarea condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale- emitent ANRGN

29

Dec

461/2006

pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul concurenţial- emitent ANRGN

30

Dec

7/2006

pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale- emitent ANRGN

31

HG

433/2006

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

32

L

466/2006

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

33

OUG

57/2006

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

34

L

65/2006

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

35

OUG

107/2006

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

36

HG

1350/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare

37

HG

1368/2006

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

38

HG

1772/2006

pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

39

O

988//2006

privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

40

O

66/2007

privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

41

L

119/2007

pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

42

O

65/2007

privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

43

O

88/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

44

L

13/2007

Legea energiei electrice

45

L

116/2007

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

46

H.G.

609/2007

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

47

L

230/2007

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

48

O

34/2007

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

49

OUG

33/2007

privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004

50

HG

1197/2007

privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007 - martie 2008

51

O

91/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

52

O

92/2007

pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

53

HG

671/2007

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

54

O

108/2007

privind modul de achitare a contribuţiei datorate la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

55

HG

745/2007

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

56

O

50/2007

privind modificarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, cu modificările ulterioare, precum şi a Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 665/2005

57

OUG

122/2007

pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

58

O

2496/2007

privind completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

59

O

125/2007

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică, conţinută de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

60

O

70/2007

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, şi a tarifelor pentru energia reactivă

61

HG

1588/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

62

OUG

121/2007

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

63

O

55/2007

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

64

O

460/2008

pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

65

O

397/2008

pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

66

OUG

13/2008

pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

67

O

46/2008

pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

68

O

47/2008

pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

69

O

483/2008

privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

70

HG

1286/2008

privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009

71

O

376/2008

pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

72

O

125/2008

privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 "Contoare de energie termică"

73

O

62/2008

privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România

74

OUG

172/2008

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

75

O

68/2008

pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

76

O

108/2008

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A.

77

HG

717/2008

pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

78

O

534/2008

privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

79

O

376/2008

pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

80

HCL TULCEA

165/2014

HOTARAREA NR.165 privind aprobarea preturilor pentru energia termica pe baza de gaze naturale si distribuita de S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA

81

HCL TULCEA

171/2014

HOTARAREA NR. 171 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si acordarea subventiei din bugetul local

 

 


Centre de încasare

Situaţia facturilor şi penalitaţilor

Anunţuri importanteActe necesare

Puncte termice; Centrale; Module
Vremea in Tulcea azi, 24-05-2018
Prefectura Tulcea

Primaria Tulcea

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Agentia pentru Protectia Mediului

Vizitatori:
   
TULCEA - Str.Isaccei, nr.73;
Telefon: 0240-527896; Fax: 0240-522348; e-mail: office@energotermtulcea.ro
Caldura din casa ta!
Regulament debranşare - acte necesare
Sigilarea coloanelor de agent termic
© 2012 - Energoterm SA Tulcea - Toate drepturile rezervate