Carieră

Anunţuri - concursuri angajări, anul: 2021

REZULTATUL INTERVIULUI DIN DATA DE 04.02.2021

1. PLOPIANU CRISTIAN - RESPINS

2. RADUCAN NICOLETA - ADMIS

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

Ec. SIMION MIRELA


actualizat: 04-02-2021   utilizator: 140  

Anunt

În data de 04.02.2021, SC ENERGOTERM SA organizează interviu în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni a unui post de auditor public intern.

Criteriile de selecţie/evaluare a candidaţilor sunt:

 • absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei – minim 5 ani

Constituie avantaj perfecţionarea (specializarea) în domeniul auditului public intern dovedită cu documente.

Dosarele candidaţilor vor conţine:

- cerere de înscriere la concurs

- CV format european

- copie carte de identitate

- copie diploma studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

Candidaţii vor depune dosarele până pe data de 29.01.2021 ora 1300 la compartimentul resurse umane al unităţii din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II.

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat la avizierul unităţii în data de 02.02.2021, ora 0900, contestaţiile urmând a fi depuse în aceeaşi zi până la ora 1300.

Rezolvarea contestaţiilor: 03.02.2021

Afişarea rezultatului final: 03.02.2021, ora 1300.

Susţinerea interviului, va avea loc în data de 04.02.2021, ora 1000 la adresa sus menţionată.

Rezultatul interviului se va afişa pe 04.02.2021, ora 1200 la avizierul unităţii contestaţiile urmând a fi primite până pe 05.02.2021, la ora 1000..

Rezultatul final se va afişa în data de 05.02.2021, ora 1300 la avizierul unităţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Compartiment Resurse Umane sau la tel. 0240527896 - interior 506.

 

 

Director General

Ing. Bîscă Nicuşor Liviu

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 • Lege nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Lege nr. 82/1991 - Legea contabilității
 • Lege nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata
 • Lege nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activităţii de audit intern
 • O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 • Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 • Hotararea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

actualizat: 08-01-2021   utilizator: 140