Carieră

Anunţuri - concursuri angajări, anul: 2021

Rezultatul interviului din data de 05.08.2021

 1. Dosar nr. 3680 - NEPREZENTAT
 2.  Dosar nr. 3681   - RESPINS
 3. Dosar nr. 3701 - ADMIS
 4. Dosar nr. 3707 - RESPINS

 


actualizat: 06-08-2021   utilizator: 140  

În data de 05.08.2021, S.C. ENERGOTERM S.A. organizează interviu în vederea ocupării unui post de inginer în cadrul Biroului Mecano Energetic.

Criteriile de selecție/evaluare sunt:

 • absolvent studii superioare inginerești

Dosarul va conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • copie carte de identitate
 • copie diplomă licență
 • CV format european
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru ocuparea postului

Candidații vor depune dosarele până pe data de 30.07.2021 ora 1300 la biroul resurse umane al unității din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II sau la adresa de email: anca.moldoveanu@energotermtulcea.ro.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la avizierul unității în data de 02.08.2021, ora 0900, contestațiile urmând a fi depuse în aceeași zi până la ora 1600.

Rezultatul contestației 04.08.2021, ora 1200.

Susținerea interviului, va avea loc în data de 05.08.2021, ora 900 la adresa sus menționată.

Rezultatul interviului se va afișa pe 06.08.2021 ora 900 la avizierul unității contestațiile urmând a fi primite până la ora 1300..

Rezultatul final se va afișa în data de 10.08.2021ora 1300 la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.0240527896.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Legea energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012;
 • Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
 • H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
 • Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

actualizat: 16-07-2021   utilizator: 256  

Procedură de selecţie pentru ocuparea poziţiei de director general al SC Energoterm SA

Data - condiţii - plan de acţiuni - acţiuni viitoare

decizia nr. 5-27.04.2021 privind declansarea procedurii de selectie.pdf  (0.06MB) : 13-05-2021   utilizator: 256  
decizia nr.7-13.05.2021 privind aprobarea planului initial de selectie.pdf  (1.42MB) : 13-05-2021   utilizator: 256  
Anunt recrutare director general.pdf  (0.15MB) : 25-05-2021   utilizator: 256  
Acordul cu privire la obtinerea de date.doc  (0.03MB) : 26-05-2021   utilizator: 256  
Cerere de inscriere.doc  (0.03MB) : 26-05-2021   utilizator: 256  
Consimtamant de prelucrare a datelor.doc  (0.03MB) : 26-05-2021   utilizator: 256  
Declaratie pe propria raspundere - conflict de interese.doc  (0.04MB) : 26-05-2021   utilizator: 256  
Declaratia de interese.doc  (0.07MB) : 26-05-2021   utilizator: 256  

actualizat: 13-05-2021   utilizator: 256  

REZULTATUL INTERVIULUI DIN DATA DE 04.02.2021

1. PLOPIANU CRISTIAN - RESPINS

2. RADUCAN NICOLETA - ADMIS

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

Ec. SIMION MIRELA


actualizat: 04-02-2021   utilizator: 140  

Anunt

În data de 04.02.2021, SC ENERGOTERM SA organizează interviu în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni a unui post de auditor public intern.

Criteriile de selecţie/evaluare a candidaţilor sunt:

 • absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei – minim 5 ani

Constituie avantaj perfecţionarea (specializarea) în domeniul auditului public intern dovedită cu documente.

Dosarele candidaţilor vor conţine:

- cerere de înscriere la concurs

- CV format european

- copie carte de identitate

- copie diploma studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

Candidaţii vor depune dosarele până pe data de 29.01.2021 ora 1300 la compartimentul resurse umane al unităţii din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II.

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat la avizierul unităţii în data de 02.02.2021, ora 0900, contestaţiile urmând a fi depuse în aceeaşi zi până la ora 1300.

Rezolvarea contestaţiilor: 03.02.2021

Afişarea rezultatului final: 03.02.2021, ora 1300.

Susţinerea interviului, va avea loc în data de 04.02.2021, ora 1000 la adresa sus menţionată.

Rezultatul interviului se va afişa pe 04.02.2021, ora 1200 la avizierul unităţii contestaţiile urmând a fi primite până pe 05.02.2021, la ora 1000..

Rezultatul final se va afişa în data de 05.02.2021, ora 1300 la avizierul unităţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii – Compartiment Resurse Umane sau la tel. 0240527896 - interior 506.

 

 

Director General

Ing. Bîscă Nicuşor Liviu

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 • Lege nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Lege nr. 82/1991 - Legea contabilității
 • Lege nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata
 • Lege nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activităţii de audit intern
 • O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 • Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 • Hotararea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

actualizat: 08-01-2021   utilizator: 140  

×