Legislaţia din domeniul energetic

Ordinul 343/2010, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum
Norma tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in Regii Autonome si Societati Comerciale

Legea 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

Legea 325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica

Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale

H.882/2004 pentru aprobarea strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sistemele de productie si distributie centralizata

OUG 48/2004 pt. adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum, prin sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica aprobata cu modificari si completari de L 430/25.10.2004, L228/20.06.2006

Ordinul ANRSCUP nr. 483/29.09.2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

H.G. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu en. termica cu modificari aduse prin HG 609/20.06.2007

Legea 114/1996 privind locuintele ( republicata) cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 230/06.07.2007 privind infiinţarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

HG 1588/2007 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor, precum si a unor facilitati acordate populatiei pentru plata energiei termice cu modificarile si completarile ulterioare

HG 426/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 – caldura si confort”

O 471/2008 pentru aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului "Termoficare 2005-2015 – caldura si confort"

Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu completarile si modificarile ulterioare

Legea 215/2001 a aministratiei publice locale ( republicata si actualizata)

OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata ( actualizata)

OUG 119/2007 privind ordonanta de plata

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de servicii, ( actualizata)

HG 925/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice din OUG 34/2006

Legea 351/2004 a gazelor( actualizata)
     
Legea 13/09.01.2007 a energiei electrice( actualizata)

OUG 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin L 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Legislaţie europeană


DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI I A CONSILIULUI din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN
Acţiuni de punere în aplicare a Cărţii Verzi. Raport privind progresul realizat în domeniul surselor de energie regenerabile