Legislaţia din domeniul energetic


Norma tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in Regii Autonome si Societati Comerciale

Legea 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

Ordinul ANRSCUP nr. 483/29.09.2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

H.G. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu en. termica cu modificari aduse prin HG 609/20.06.2007

Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 554/2004 contenciosului administrativ

Legea 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată

Legea 351/2004 a GAZELOR

Regulamentul 861/11-iul-2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

Ordonanţa de urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului

Hotararea 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate

Hotararea 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

Legea 31/1990 1) societăţilor - Republicare

Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare

Legea 114/1996 LEGEA LOCUINTEI - Republicare

Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Legea 198/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică

Ordinul 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

Ordinul 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

Ordonanta urgenta 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

Legislaţie europeană


DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI I A CONSILIULUI din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN
Acţiuni de punere în aplicare a Cărţii Verzi. Raport privind progresul realizat în domeniul surselor de energie regenerabile

×